Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

An PhậnCảnh Hạnh Lục vân :Tri túc thường lạc , đa tham tắc ưu . Tri túc giả bần tiện diệc lạc , bất tri túc giả phú quí diệc ưu . Tri túc thường túc , chung thân bất nhục .Tri chỉ thường chỉ , chung thân bất sỉ . Tỷ thượng bất túc , tỷ hạ hữu dư . Nhược tỷ hướng hạ , tâm vô hữu bất túc giả .

** Dịch nghĩa:-


Sách Cảnh Hạnh chép: Biết đủ thường vui, tham nhiều thì lo. Kẻ biết đủ, nghèo hèn cũng vui, kẻ không biết đủ, giàu sang vẫn lo. Biết đủ thường đủ, trọn đời không nhụ Biết dừng luôn dừng được, trọn đời không xấu hổ. So lên không đủ, so xuống có dư. Nếu cứ hướng xuống, tâm không có cảm giác không đủ.


*Diễn ca :-


Biết đủ lòng thấy vui,

Quá tham mới lo sợ.
Biết đủ, nghèo vẫn vui,
Sợ thiếu, giàu vẫn khổ.
Biết đủ luôn thấy đủ,
Trọn đời chẳng nhuốc nhơ.
Biết dừng thường dừng được,
Trọn đời mặt đỡ trơ.
So lên, mình hơi thiếu,
So xuống, mình hơi thừa.
Cứ so xuống như thế,
Lòng ai thấy thiếu chưa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét