Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Chân Lý

Chân lý là sự tổng hợp của hai đối cực .. chỉ biết có cái hại mà chẳng biết đến cái lợi của cái hại ấy cũng như chỉ biết đến cái lợi mà không biết đến cái hại của cái lợi ấy, đó là chưa biết đến chỗ thật biết vậy”

Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét