Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Học để biết hay học để không biết?Học để biết.
Biết bao nhiêu là đủ?
Học để hỏi
Hỏi là không biết!

Càng học nhiều càng thấy mình dốt
Dốt không phải là ngu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét