Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

VIẾNG MỘ BẠN

Mồ mày chưa xanh cỏ
Đụ mẹ!
Vợ mày đã lấy trai!

Thương mày đời khí khái
Oằn mình làm bờ vai
Phơi thân trong nắng cháy
Châm bẩm chuyện cấy cày
Cuộc vui nào dám say
Chỉ vì căn bịnh quái
Quyên mình giữ cho ai!

Nén nhang này thắp bái
Thăm mày  trong đắng cay
Khóc một đời phận bạc
Đụ mẹ!
Rượu uống hoài phải say!

Cắm trên mộ mày
Một cành mai trắng
Trong chiều tàn phai…